piątek

Prace maturalne 2011 – najpopularniejsze tematy maturalne

Prezentacje maturalne tematy 2011 Czas na kolejną część cyklu przedstawiającego najczęsciej spotykane tematy prezentacji maturalnych na listach tematów na maturę w 2011 roku. Dziś chciałabym zaprezentować tematy prezentacji maturalnych 2011, w których nacisk położono na związki literatury z innymi dziełami sztuki.

Prezentacje maturalne przedstawiające związki literatury z innymi dziełami sztuki1. Na przykładzie wybranych utworów omów związki malarstwa i poezji z kręgu impresjonizmu.
2. Bóg uwielbiany, Bóg odrzucony, Bóg uczłowieczony. Zaprezentuj różne oblicza Stwórcy w literaturze i malarstwie.
3. Literackie i malarskie sposoby tworzenia wizji apokaliptycznych. Omów zagadnienie, sięgając do tekstów literackich i dzieł malarskich dawnych i współczesnych.
4. Czy katedra gotycka jest syntezą mistyki i matematyki? Odpowiedz na pytanie, analizując wybrane dzieła architektury i utwory poezji współczesnej, nawiązujące do stylu gotyckiego.
5. Dwór szlachecki jako przestrzeń narodowa i rodzinna. Rozważ zagadnienie na wybranych przykładach literackich, w dziełach filmowych i plastycznych.
6. Symbolizm w sztukach plastycznych i literaturze. Porównaj środki obrazowania w różnych tekstach kultury.
7. Film jako dopełnienie dzieła literackiego. Omów te ekranizacje utworów literatury polskiej i obcej, które stanowią oryginalną interpretację reżysera.
8. Graffiti – omów funkcje zastosowanych środków wyrazu – językowych i plastycznych.
9. Impresjonizm w sztukach plastycznych i literaturze. Porównaj środki obrazowania w różnych tekstach kultury.
10. Przedstaw portret Żyda w literaturze polskiej i malarstwie.
11. Koncepcja piękna w literaturze, malarstwie i architekturze. Dokonaj analizy wybranych dzieł.
12. Wieś polska w wybranych utworach literackich, filmowych i malarskich. Zaprezentuj temat w oparciu o wybrane dzieła.
13. Motyw biesiady w literaturze, piosence i filmie. Porównaj sposoby jego funkcjonowania, odwołując się do wybranych celowo przykładów.
14. Motyw ogrodu w literaturze i sztukach plastycznych. Omów na wybranych przykładach.
15. Omów różne sposoby funkcjonowania motywu ikaryjskiego w malarstwie i literaturze.
16. Portret Sarmatów w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych przykładach.
17. Motyw lustra w literaturze i sztuce. Omów, odwołując się do wybranych przykładów.
18. Literackie i filmowe podróże w przeszłość – dokąd, z kim i po co? Scharakteryzuj funkcje tego motywu w wybranych dziełach.
19. Śmierć jako stały motyw, towarzyszący refleksji artystów. Dokonaj analizy wybranych tekstów literackich, dzieł filmowych oraz plastycznych i uzasadnij, jaki sens nadano temu doświadczeniu.
20. Motyw gór w literaturze i sztukach plastycznych. Omów sposoby jego wykorzystania i funkcje, które pełni.
21. Omów różne formy odwołań do motywu Apokalipsy w literaturze, plastyce i filmie.
22. Motywy biblijne jako temat różnych dziedzin sztuki. Przedstaw zjawisko, analizując wybrane utwory (literackie i z innych dziedzin sztuki).
23. Motyw powstania (np. styczniowego, warszawskiego) w malarstwie i utworach literackich i/lub filmie. Omów analizując wybrane przykłady.
24. Adaptacja utworów literackich jako sposób ich interpretacji przez reżysera, scenarzystę /próba porównania dzieła literackiego i jego wersji filmowej: język filmu i język literatury/.
25. Muzyczność i malarskość w Panu Tadeuszu A. Mickiewicza. Analiza fragmentów utworu, przykładów ikonograficznych itp.
26. Sztuka wobec niewyrażalnego. Symbol jako środek wyrazu w poezji i malarstwie. Omów analizując przykłady z kilku lub jednej epoki.
27. Klasycyzm jako kanon estetyczny w literaturze, malarstwie i architekturze. Omów na wybranych przykładach ( jeśli to możliwe, uwzględnij zabytki architektoniczne swojego regionu.
28. Portret Polaków w literaturze i malarstwie. analiza porównawcza wybranych dzieł.
29. Kicz i dzieło sztuki. omówienie istoty dzieła sztuki i cech kiczu, na przykładzie analizy wybranych utworów literackich i malarskich.
30. Antyk i Biblia jako źródło motywów w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie, analizując przykłady z dwóch wybranych epok.
31. Technika impresjonistyczna w malarstwie i literaturze – podobieństwa i różnice. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.
32. Motyw Stabat Mater Dolorosa w literaturze, malarstwie i rzeźbie. Przedstaw i omów, analizując wybrane przykłady.
33. Dramaty Szekspira i ich realizacje teatralne i/lub filmowe. Omów problem konkretyzacji literackich, teatralnych i/lub filmowych.
34. Prezentując cechy wybranego stylu architektonicznego, zastanów się, w jakim stopniu wyraża on ducha swojej epoki. Przedstaw temat odnosząc się do tekstów kultury. Uwzględnij kontekst kulturowy.
35. Biografia wielkich ludzi i artystów jako źródło inspiracji dla twórców filmu. Przedstaw i omów problem na wybranych trzech przykładach.
36. Symbolika ogrodów i kwiatów w literaturze i malarstwie różnych epok. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów.
37. Człowiek wobec natury. Rozwiń temat, analizując różne teksty kultury.
38. Subkultura punków jako wyraz niepokojów społecznych w Polsce lat osiemdziesiątych. Przeanalizuj zjawisko, posługując się różnymi tekstami kultury (m.in. filmami, tekstami piosenek, artykułami prasowymi).
39. Rola i funkcja prowokacji w dziele literackim i plastycznym. Rozważ zagadnienie na wybranych przykładach.
40. Portret, autoportret w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie na podstawie dwóch epok.
41. Człowiek zagubiony w świecie. Porównaj literacki obraz rzeczywistości ukazanej w „Procesie” Franza Kafki z wymową w malarstwie Edwarda Muncha.
42. Przedstaw różne koncepcje piękna ludzkiego ciała ukazane w literaturze i sztuce.
43. Stanisław Wyspiański – artysta wszechstronny. Rozważ zagadnienie, przywołując wybrane dzieła literackie i plastyczne tego twórcy.
44. Symbolika religijna w tekstach piosenek rockowych. Przeanalizuj utwory wybranego zespołu lub zespołów.