niedziela

Prezentacje maturalne 2011 – najpopularniejsze tematy na maturę ustną z języka polskiego

Prezentacje maturalne 2011 W dzisiejszym wpisie składającym się na trzyczęściowy minicykl chciałabym przedstawić motywy najczęściej wybierane przez polonistów odpowiedzialnych za stworzenie listy tematów maturalnych.
Rzecz jasna, w każdej szkole mogą się pojawić zupełnie inne zestawy; te podawane ponieżej należą do najpopularniejszych.

Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu opracowania jednego z poniższych lub jakiegokolwiek innego tematu maturalnego ? Napisz do mnie lub zadzwoń a ustalimy szczegóły naszej współpracy !

Na pierwszy ogień wybrałam tematy literackie:

Prezentacje maturalne z zakresu literatury:1. Mickiewicz w Wielkopolsce. W swoim omówieniu uwzględnij listy poety, analizę stosownych utworów literackich oraz prace badawcze.
2. Jacy jesteśmy naprawdę? Przedstaw opinie o naszych narodowych wizerunkach utrwalone w literaturze.
3. Człowiek w teatrze świata. Omów sposoby funkcjonowania motywu w wybranych utworach literackich.
4. Dylematy moralne bohaterów literackich. Omów problem na przykładzie trzech wybranych utworów XIX wieku.
5. Motyw domu i jego funkcje w utworach literackich z różnych epok. Omów na podstawie wybranych przykładów.
6. Motyw sądu, procesu, śledztwa w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
7. Totalitaryzm i jego oblicza. Omów temat na podstawie wybranych utworów literatury polskiej i obcej.
8. Portrety samotników w literaturze – od „Legendy o św. Aleksym” do literatury współczesnej. Scharakteryzuj kilku bohaterów. Uzasadnij wybór.
9. Życie i krajobraz wsi polskiej jako inspiracja twórczości literackiej. Przedstaw temat na wybranych przykładach z różnych epok.
10. Dramat człowieka uwikłanego w historię. Omów temat, wykorzystując wybrane utwory.
11. Przedstaw i scharakteryzuj różne portrety małżeństw. Czy często pojawiają się w literaturze obrazy szczęśliwych związków? Uzasadnij swoje stanowisko.
12. Na dowolnie wybranych przykładach omów różne kreacje bohatera literackiego naznaczonego tragizmem. Odwołaj się do utworów pochodzących z różnych epok i reprezentujących odmienne rodzaje literackie.
13. Rewolucja – konieczność, ocalenie czy zagłada? Odpowiedz na pytanie, odwołując się do trzech utworów literackich, prezentujących ten motyw.
14. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza (np. J. Kochanowskiego, A. Mickiewicza, J. Słowackiego, A. Wata, F. Dostojewskiego, F. Kafki, M. Bułhakowa).
15. Literatura faktu jako zjawisko kulturowe XX wieku. Omów na wybranych przykładach jej problematykę i cechy charakterystyczne.
16. Przedstaw utwory obrazujące różne oblicza władzy. Które z nich i dlaczego powinny, Twoim zdaniem, stanowić kodeks rządzących?
17. Przenikanie się świata realnego i fantastycznego w utworach literackich. Omów temat na podstawie wybranych przykładów.
18. Praca jako dobrodziejstwo i przekleństwo człowieka. Omów temat na celowo wybranych utworach. Uwzględnij kontekst historyczny i kulturowy.
19. W jaki sposób literatura podejmuje zadania moralizatorskie? Omów problem, charakteryzując wybrane bajki i przypowieści (podaj wyróżniki gatunkowe, typy alegorii, tematykę etc.)
20. Motywy biblijne i mitologiczne funkcjonujące w literaturze i języku. Omów temat na wybranych przykładach z literatury dawnej i/lub współczesnej. Analizując zjawisko, uwzględnij kontekst kulturowy.
21. Literackie portrety zbrodniarzy. Omów zagadnienie, odwołując się do co najmniej trzech przykładów.
22. Walka dobra ze złem. Na podstawie wybranych przykładów przedstaw literackie ujęcia tego tematu.
23. Parodia, ironia, groteska... sposobem walki z wadami człowieka i społeczeństwa. Rozwiń temat, posługując się wybranymi przykładami z literatury.
24. Różne źródła buntu. Zanalizuj problem na wybranych przykładach literackich, pochodzących z 2-3 epok.
25. Różne sposoby przedstawiania problematyki antysemityzmu i Holocaustu w literaturze. Omów na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej.
26. Omów funkcje motywu natury w utworach literackich, pochodzących z różnych epok.
27. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby ich kreowania w wybranych utworach różnych epok.
28. Samotni z wyboru czy konieczności? Omów źródła samotności wybranych bohaterów literackich różnych epok.
29. Poezja księdza Jana Twardowskiego na tle polskiej poezji religijnej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
30. Literackie obrazy czasu „apokalipsy spełnionej” i „odwróconego Dekalogu”. Wskaż i scharakteryzuj funkcje, jakie pełnią w wybranych utworach.
31. Wpływ domu oraz doświadczeń życiowych na kształtowanie postawy moralnej i społecznej bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach.
32. Wielkie karty naszej historii, utrwalone w różnych formach zapisu literackiego (kronika, epos, pieśni patriotyczne). Omów temat, analizując wybrane przykłady.
33. Analizując wybrane teksty, przedstaw różne sposoby mówienia o wojnie w poezji i prozie XX wieku.
34. Stereotypy kobiecości w literaturze. Wskaż źródła, przejawy i skutki na przykładzie wybranych tekstów literackich.
35. Utopie i antyutopie w literaturze – sposoby kreowania i ich funkcje. Omów na wybranych przykładach.
36. Motyw dworku szlacheckiego – od Reja do literatury XX wieku. Omów zagadnienie, przywołując trzy lub cztery utwory.
37. Przedstaw i omów różne obrazy Boga w literaturze. (np. Bóg śmiejący się, Bóg – sędzia, Bóg – opatrzność, Bóg – artysta).
38. Labirynt jako metafora świata i bytu ludzkiego. Omów funkcje motywu na wybranych przykładach literackich.
39. Przemiana wewnętrzna bohatera literackiego i jej znaczenie. Analizując temat,
odwołaj się do znanych postaci literatury polskiej i obcej.
40. Motyw podróży i jego różne ujęcia w literaturze. Omów, odwołując się do dzieł pochodzących z różnych epok.
41. Matki-Polki, emancypantki, lalki,... Przedstaw portrety kobiet w literaturze różnych epok.
42. Związki literatury staropolskiej z filozofią. Omów na podstawie wybranych tekstów.
43. Przedstaw i omów różne sposoby funkcjonowanie motywu miasta w literaturze.
44. Kreacja głównego bohatera w literaturze fantasy. Omów temat na wybranych przykładach.
45. Literackie portrety matek. Omów na przykładach utworów z różnych epok.
46. Motyw tańca i biesiady w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.
47. Tytuł i motto jako klucze do interpretacji dzieła. Omów na wybranych przykładach.
48. Rozmowy człowieka z Bogiem w literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.
49. Literackie wizje Arkadii. Omów zagadnienie na co najmniej trzech przykładach.
50. Literackie historie niedopowiedziane do końca. Przywołaj i omów te utwory, które Cię zainspirowały do rozważań o pełniejszym ich zakończeniu.
51. Szaleni i odważni – dwa sposoby kreowania bohatera w literaturze na przestrzeni wieków.
52. Fantasy czy fantastyka naukowa – która z tych dwóch kreacji literackich jest Ci bliższa ? Dlaczego ? Odpowiadając na pytania, odwołaj się do wybranych utworów.
53. Świat jako teatr. Omów sposoby funkcjonowania toposu, odwołując się do wybranych tekstów literackich, pochodzących z różnych epok.
54. Bezkompromisowość i ugodowość (konformizm). Przedstaw przykłady bohaterów literackich, reprezentujących wymienione postawy wobec życia. Uwzględnij kontekst kulturowy i historyczny.
55. Poezja religijna - wczoraj i dziś. Interpretując wybrane utwory, omów ewolucję gatunków literackich i sposoby wyrażania uczuć.
56. Koniec i początek – biblijne i literackie wizje stworzenia i zagłady świata. Omów problem, analizując wybrane teksty.
57. Swój i obcy w epice polskiej XIX i XX. Omów problem, analizując wybrane przykłady literackie.
58. Sztuka przemawiania i/lub mówienia na podstawie analizy wybranych tekstów literackich renesansu, baroku i oświecenia.
59. Ślady wątków biograficznych w twórczości pisarza. Omów na przykładzie analizy utworów wybranego autora.
60. To się czyta dzisiaj – modni pisarze, modne książki. Omów – na przykładzie dwóch – trzech twórców spoza szkolnego kanonu – przyczyny popularności niektórych autorów i książek. Sformułuj własną opinię ne ten temat [Wharton, Coelho, Caroll, Libera, Pilch i inni].
61. Pamiętnik, dziennik, autobiografia, wywiad, jako formy z pogranicza gatunków. Omów na wybranych przykładach, uwzględniając uwarunkowania społeczne, obyczajowe, społeczne, historyczne sprzyjające rozwojowi literatury o charakterze dokumentu osobistego.
62. Mickiewicz w Wielkopolsce. W swoim omówieniu uwzględnij listy poety, analizę stosownych utworów literackich oraz prace badawcze.
63. Manifesty programowe kolejnych pokoleń artystycznych i grup literackich oraz ich realizacje literackie. omówienie i analiza przykładów.
64. Artysta jako bohater literacki. Omów analizując wybrane utwory.
65. Rosja w oczach swoich pisarzy – próba oceny i porównania sposobu mówienia o państwie i społeczeństwie (np. Puszkin, Gogol, Dostojewski, Bułhakow)
66. Tragizm jako kategoria estetyczna i egzystencjalna. Omów analizując teksty literackie z różnych epok.
67. Gatunek z pogranicza literatury, np. reportaż, felieton, esej. Omów cechy gatunkowe na przykładzie wybranych utworów zakresu jednego gatunku; uwzględnij relację między warstwą informacyjną a autorską interpretacją i oceną przedstawionych faktów.
68. Młodość jako temat i problem w literaturze XIX i XX wieku. Interpretacja wybranych utworów literackich.
69. Porównaj różne sposoby przedstawienia motywu Erosa i Thanatosa w literaturze pięknej.
70. Jak literatura przedstawia rytuały i święta? Omawiając różne obrazy, zwróć uwagę na funkcje, jakie pełnią w danym dziele literackim.
71. Kreacja podmiotu lirycznego w poezji polskiej i obcej.
72. Proza kobieca, poezja kobieca – czy można wyróżnić takie kategorie literackie ? Odpowiedz, analizując wybrane utwory napisane przez kobiety