poniedziałek

Prezentacje maturalne 2011 – najpopularniejsze tematy językowe na maturę ustną z języka polskiego

Chciałabym dziś zaprezentować Wam ostatnią część wpisów poświęconych tematom na maturę ustną w 2011 roku. Poniżej znajdziecie najpopulrniejsze tematu maturalne z zakresu języka. Doświadczenie pokazuje, że jest to dział najrzadziej wybierany przez maturzystów, większość z Was woli tematy literackie. Niemniej jednak wśród zagadnień jeżykowych można znaleść wiele ciekawych problemów naszego życia codziennego (np: język reklam, blogów czy instrukcji).


Prace maturalne – tematy językowe1. Język instrukcji. Dokonaj analizy wybranych fragmentów tekstów instruktażowych, uwzględniając ich poprawność językową i komunikatywność.
2. Scharakteryzuj język wybranej postaci publicznej (polityka, aktora, prezentera etc.). Oceń poprawność stylistyczną i językową.
3. Język bohaterów „Wesela” St. Wyspiańskiego i „Chłopów” Wł. Reymonta. Dokonaj analizy, uwzględniając gwarę ludową oraz język warstw wykształconych.
4. Dokonując analizy języka piosenek Twojego ulubionego zespołu, wyjaśnij zasadność doboru środków wyrazu.
5. Wybierz 15 nowych nazw sklepów, kawiarni, instytucji itp. Opisz ich formę językową (np. pochodzenie, formę słowotwórczą). Oceń ją pod względem poprawności i walorów stylistycznych. Na podstawie zebranego materiału określ, jakie tendencje są charakterystyczne dla tworzenia nazw.
6. Omów sposoby budowania funkcji perswazyjnej w różnych komunikatach (np. reklama, kazanie, liryka apelu). Wskaż charakterystyczne środki językowe i pozawerbalne, służące oddziaływaniu na odbiorcę.
7. Język prasy młodzieżowej. Analizując teksty wybranych czasopism młodzieżowych, przedstaw cechy pokoleniowej odmiany języka.
8. Przedstaw odmiany komizmu słownego w tekstach piosenek lub w tekstach kabaretowych wybranych autorów (J. Przybory, A. Osieckiej lub innych).
9. Teksty piosenek zespołów młodzieżowych jako próba opisania rzeczywistości. Wskaż środki językowe, które służą temu opisowi. Omów ich funkcje.
10. Omów pochodzenie nazw miejscowych Twojego regionu.
11. Przedstaw i omów zagadnienie stylizacji biblijnej w literaturze polskiej, odwołując się do wybranych przykładów.
12. Język reklamy. Scharakteryzuj problem, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji przekazów językowych i użytych środków perswazji.
13. Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język trzech wybranych postaci literackich, ze szczególnym uwzględnieniem cech, ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter.
14. Błędy językowe we współczesnej polszczyźnie. Dokonaj analizy zagadnienia w oparciu o przykłady z prasy, radia, telewizji i reklamy.
15. Omów słownictwo specjalistyczne związane z rozwojem informatyki. Oceń funkcjonalność zapożyczeń.
16. Oceń poprawność języka prasy współczesnej. Dokonaj klasyfikacji błędów, pojawiających się w wybranych przez Ciebie czasopismach.
17. Manipulacja językowa w tekstach propagandowych lat pięćdziesiątych i współczesnych. Analiza przykładów.
18. Różne środowiska – różne sposoby komunikowania się, np. gwara uczniów szkół średnich, kibiców sportowych, informatyków – komputerowców, miłośników wędkowania itp. Omów analizując wybrane przykłady.
19. Rola frazeologizmów w poezji współczesnej. Omów na przykładzie twórczości kilku poetów.
20. Kontestacja świata w tekstach współczesnych piosenek. Zanalizuj środki wyrazu, jakimi posługują się ich twórcy.
21. Na podstawie wybranego dzieła literackiego zanalizuj język przekładu dwóch tłumaczy. Przedstaw różnice i omów ich znaczenie.
22. Symboliczna wymowa imion i nazwisk w literaturze i jej funkcje.
23. Scharakteryzuj język wybranego pisarza.
24. Od Safony do Wojaczka - zanalizuj środki wyrazu, jakimi posługiwali się twórcy erotyków na przestrzeni epok.
25. Moda językowa. Przeanalizuj zjawisko na przykładach ze współczesnej polszczyzny.
26. Wymień i omów charakterystyczne środki wyrazu blogów internetowych.
27. Żargon zawodowy informatyków. Na wybranych przykładach omów wpływ nowych technologii na język ich użytkowników.
28. Językowe sposoby wyrażania uczuć w listach Twojego pokolenia i pokolenia romantyków (analiza listów współczesnych oraz listów z epoki romantyzmu).